Diệp lục hữu cơ – Swisse Chlorophyll+ 1000mg 200 Tablets