Nhụy hoa nghệ tây Iran nguyên sợi Saffron Market Premium Saffron Threads – 2g.