Men vi sinh chống ô xy hoá và hỗ trợ tái tạo da Life Space Probiotic + Skin Renew 150g