Hạt Chia đen hữu cơ Healthy Way Organic Black Chia 500g.