Vitamin tổng hợp dành cho người từ 18 – 49 tuổi Centrum Advance – 100 viên.