Dầu nhuyễn thể đỏ hàm lượng cao nhất Bioglan Red Krill Oil 2000mg – 30 viên.